ANBI

Stichting Gereja Bethel Indonesia Dordrecht is een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de Belastingdienst is afgegeven aan GBI Dordrecht. 

Giften aan GBI Dordrecht zijn fiscaal aftrekbaar.  


Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting Gereja Bethel Indonesia Dordrecht (Indonesische Bethel Kerk)  

Afkorting: GBI Dordrecht 

K.v.K.-nummer: 24456809

RSIN / Fiscaalnummer: 8206.33.033 

Adres: Johanna Naber-erf 352, 3315 HK Dordrecht 

Telefoonnummer: 06-42600520 

E-mail: gbidordrecht99@gmail.com

Bankrekening: NL80 RABO 0111 4625 76


Leiding en bestuur

Het bestuur bestaat uit:

  • Vice-Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester

Naam: R.D. Löw

Functie: Vice-Voorzitter

Dhr. R. Löw heeft de rol van voorganger en eindverantwoordelijke in de kerk

Naam: T.L. Oei-Lie

Functie: Secretaris

Naam: L. Adil

Functie: Penningmeester


Samenwerkingsverbanden 

Onze kerk werkt samen met GBI Indonesië die geleid wordt door voorganger Sutadi Rusli. Door deze samenwerking hebben we GBI Dordrecht als naam voor onze gemeente gekozen. GBI staat voor Gereja Bethel Indonesia met als hoofdvestiging Induk Danau Bogor Raya Indonesië. 


Visie

Onze verlangen zijn: 

Om mensen in aanraking te brengen met Jezus Christus, zodat er herstel en genezing uit voort komt.

2 Kor. 5:17

Herstel in de relatie met God en elkander

Daniel 11:32b-33

Herstel brengen in het lichaam van Christus zoals wij menen dat God het bedoeld heeft

Prediker 1:9-10 

Leven in vrijheid van Christus

Romeinen 8:1

Mensen niet afhankelijk maken van de kerkelijke systemen, maar in gehoorzaamheid volgen van de Heilige Geest

Handelingen 1:8 

Het inspireren van elkaar in aanbidding als levensstijl en in expressie in “praise & worship”

Psalmen 22:4

Herstel in de relatie met God en elkander

Daniel 11:32b-33Doelstelling en beleid

De stichting heeft ten doel: 

l. het organiseren en aanbieden van Indonesische kerkdiensten in Nederland, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de — ruimste zin des woords. 

2. De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het — aanbieden van gebedsmogelijkheden in Nederland en in het bijzonder te Dordrecht en omstreken. 

3. De stichting heeft als grondslag de volgende bijbelse teksten: 

– Trek erop uit en maak alle volken tot mijn leerlingen en doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest.

Leer hun alles onderhouden wat ik jullie heb opgedragen (Matth. 28:19-20). 

– Om zo voor de Heer een volk te vormen dat gereed staat en Hij heeft ze voorbestemd om het evenbeeld van Jezus te zijn (Lukas 1:17 en Romeinen 8:29). 

– Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene (Romeinen 12:2).


Activiteiten en beleidsplan

De volgende onderdelen zijn deel van het kerkleven:

– Zondagdiensten met moderne gastvrije uitstraling en positieve, hoopvolle boodschap.

– Kinderwerk tijdens de zondagdiensten (Zondagschool)

– Praise en worship gathering 1ste zaterdag van de maand


Relatie

Bidstond voor werkers (1x per maand)

Evaluatie (1x per maand)

Vergadering voor werkers (1x per maand)


Oefeningen Praise en Worship

Muziek (1x per maand)

Zangers vocaal oefenen (2x per maand)


Bediening intern en extern

Kerkdienst

  • Locatie Dordrecht (1x per week)

Gebedsavonden, bijbelstudie (Leven, oriëntatie en bediening) 

  • Locatie Veghel/Bergen op Zoom (1x per maand)

Relatie met Drechtsteden kerken, Missie Dordt (2x per jaar)

Samenkomst voorgangers (4x per jaar)


Financiën

Benodigde financiën worden geworven door vrijwillige bijdragen van kerkleden en bezoekers via bankoverschrijvingen en collectes. 

GBI Dordrecht is een ANBI erkend kerkgenootschap. Giften aan GBI Dordrecht zijn daarom aftrekbaar van de inkomstenbelasting. 

De jaarrekening wordt sinds 2014 samengesteld door een extern administratiekantoor. 


Beloningsbeleid

Beloningsregeling is niet van toepassing, leden en bestuur werken op vrijwillige basis.


Financiële verantwoording

De begroting en jaarrekening van GBI Dordrecht zijn openbaar en worden samengevat in het volgende document: